Terma dan Syarat HR Sifu

Platform Dan Tempoh Ketersediaan

Platform HR Sifu Kakitangan.com (“Platform”) ini diwujudkan dan dimiliki oleh Coastal Hectare Sdn Bhd (Nombor Syarikat 1112266-U) (“Kakitangan.com), akan bermula dari 1 Dis 2021 hingga 31 Dis 2023 (“Tempoh Platform”).

Kelayakan

Tertakluk kepada Terma &Syarat di sini, Platform ini terbuka kepada semua pelanggan BAHARU & SEDIA ADA Kakitangan.com berbayar (“Pelanggan yang Layak”), pada masa melanggan satu atau lebih produk Kakitangan.com berikut semasa Tempoh Platform:
a. E-Leave (atau Sistem Permohonan Cuti)
b. E-Payroll (atau Sistem Gaji)
c. E-Claim (atau Sistem Tuntutan)
d. E-HR Documents (atau Sistem Premium HRIS)
e. GPS Time Attendance (atau Kehadiran Masa Hadir)

Setiap produk di atas akan dirujuk sebagai “Modul” dan secara kolektif sebagai “Modul-Modul”, bergantung kepada konteks.

Untuk layak bagi Platform ini, Pelanggan yang Layak mesti memegang ID log masuk & kata laluan aktif Kakitangan.com sah dan mesti melanggan salah satu daripada berikut:
a. sekurang-kurangnya modul E-HR atau GPS Time Attendance (untuk syarikat bersaiz 3 orang dan ke bawah), atau
b. pelanggan bagi sekurang-kurangnya modul E-Payroll atau E-Claim atau E-HR atau GPS Time Attendance (untuk syarikat bersaiz 4 hingga 5 orang), atau
c. pelanggan bagi salah satu Modul yang disebut dalam Klausa 2 (untuk syarikat bersaiz 6 orang atau lebih).

The Platform

Platform ini terdiri daripada Pakar Sumber Manusia terpilih (“HR Sifu”) oleh Kakitangan.com, khusus dalam industri berikut:
a. Industri Runcit.
b. Ekspatriat / Industri Pengambilan Pekerja Asing.
c. Perhubungan Industri Majikan-Pekerja.
d. Teknologi Sumber Manusia

HR Sifu akan memberikan khidmat nasihat melalui saluran Mesyuarat Dalam Talian kepada Pelanggan Yang Layak.

Setiap Pelanggan Berkelayakan berhak mendapat 4 sesi sebulan, dengan sehingga 30 minit setiap sesi.

Janji temu perundingan hendaklah dibuat melalui www.kakitangan.simplybook.asia

Kelayakan untuk perundingan oleh Pelanggan Berkelayakan akan ditetapkan semula pada awal setiap bulan kalendar dan jika Pelanggan Berkelayakan tersebut tidak menggunakan mana-mana perundingan yang berhak atau mana-mana bahagiannya untuk bulan sebelumnya, yang sama akan dianggap digunakan dan Pelanggan Berkelayakan perlu membuat pelantikan yang diperlukan sekali lagi untuk kelayakan perundingan bulan kalendar berikutnya.

Cara menempah janji temu

Pelanggan yang Layak hendaklah menghubungi Kakitangan.com dengan menghantar e-mel kepada hrsifu@kakitangan.com dan meminta maklumat log masuk. E-mel akan dihantar kepada Pelanggan Layak untuk pengaktifan akaun tempahan janji temu.

Setelah kata laluan log masuk dibuat di www.kakitangan.simplybook.asia, Pelanggan yang Layak boleh mula memilih perkhidmatan pilihan dan menempah janji temu yang tersedia dengan sewajarnya.

Setelah ditempah, pemberitahuan e-mel akan dihantar kepada Pelanggan Berkelayakan dan HR Sifu.

Pada masa janji temu, Pelanggan yang Layak boleh klik pada “Buka” di halaman “Tempahan Akan Datang” atau “semua tempahan” untuk memulakan Mesyuarat Video Dalam Talian dengan HR Sifu.

Ketidakhadiran janji temu yang ditempah

Sekiranya Pelanggan yang Layak menempah janji temu dan tidak dapat meneruskan perundingan yang dilantik atas apa jua sebab, sesi tersebut akan dianggap sebagai digunakan dan tiada penggantinya akan diberikan.

Sekiranya HR Sifu tidak dapat meneruskan perundingan yang dilantik atas apa jua sebab, Pelanggan yang Layak akan menghubungi Kakitangan.com sewajarnya untuk penggantiannya.

Pembatalan janji temu ditempah

Sekiranya Pelanggan yang Layak menempah janji temu dan ingin membuat pembatalan atas apa jua sebab, Pelanggan yang Layak hendaklah berbuat demikian dengan notis awal 1 jam sebelum tarikh/masa janji temu, jika tidak, ia akan dianggap tidak hadir seperti yang dinyatakan dalam Klausa 13 di atas.

Urusan sebelum, semasa atau selepas pelantikan dengan HR Sifu.

Sebarang urusan, termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi perniagaan, transaksi kewangan, pelantikan, sebelum, semasa atau di luar perundingan, adalah tanggungjawab Pelanggan yang Layak dan HR Sifu. Pelanggan yang Layak dengan ini dengan jelas bersetuju bahawa Pelanggan yang Layak tidak akan bertanggungjawab Kakitangan.com atau bertanggungjawab terhadap sebarang pertikaian antara Pelanggan yang Layak dan HR Sifu.

Terma & Syarat Lain

Atas apa yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan menyertai Platform ini, setiap Pelanggan yang Layak bersetuju bahawa Pelanggan yang Layak tidak akan menjadikan Kakitangan.com dan pegawai, kakitangan, pekerja, wakil dan/atau ejennya (termasuk tanpa had, mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang Kakitangan.com mungkin terlibat untuk tujuan Platform ini), bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan yang Layak, berhubung dengan Platform ini.

Kakitangan.com berhak untuk membatalkan, menyemak, menamatkan atau menggantung Platform tanpa notis. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pembatalan, semakan, penamatan, atau penggantungan oleh Kakitangan.com dalam Platform tidak akan memberi hak kepada mana-mana Pelanggan yang Layak untuk sebarang tuntutan atau pampasan terhadap Kakitangan.com untuk sebarang dan semua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan yang Layak sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan pembatalan, semakan, penamatan atau penggantungan.

Kakitangan.com tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan, kerugian, kos, atau perbelanjaan yang dialami oleh Pelanggan yang Layak pada bila-bila masa dari sebarang sebab disebabkan oleh sebarang bencana alam, perang, rusuhan, mogok, penguncian, tindakan perindustrian, kebakaran, banjir, kemarau, ribut, kegagalan teknikal atau sistem atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah Kakitangan.com.

Kakitangan.com berhak atas apa yang difikirkan sesuai untuk mengubah mana-mana terma dan syarat ini dengan notis. Terma dan syarat ini boleh diubah atau diubah oleh Kakitangan.com dengan cara menyiarkan di Laman Web Facebook Kakitangan.com atau dalam apa-apa cara lain yang dianggap sesuai oleh Kakitangan.com. Pelanggan yang Layak yang telah menyertai Platform ini dianggap telah Kakitangan.com mengakses Laman Web Facebook dan/atau laman web Kakitangan.com di www.kakitangan.com (“Laman Web”) dan mempunyai pengetahuan dan telah bersetuju dengan sebarang perubahan atau perubahan kepada terma dan syarat ini. Pelanggan yang Layak bersetuju bahawa penyertaan berterusan mereka dalam Platform akan membentuk penerimaan mereka terhadap terma dan syarat ini (seperti yang diubah atau diubah).

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan di bawah undang-undang Malaysia.

Edit Content

Penyelesaian

E Payroll

Perisian pemprosesan gaji yang komprehensif

E Leave

Modul pengurusan cuti yang tepat dan bersepadu

E Claim

Sistem tuntutan bebas kertas dan digital

E Attendance

Hadir, sistem kehadiran elektronik kakitangan yang mantap dan boleh dipercayai

HR Premium

Persilangan HR dan Teknologi Maklumat

HR Sifu

Kembangkan perniagaan anda dengan memahami HR

Integrasi Perisian

Perisian Perakaunan

Perkemaskan pengurusan perniagaan anda dengan rakan kongsi termasyhur dunia kami

Edit Content

Sumber

Dokumen HR Percuma

Teroka, muat turun dan edit pelbagai dokumen HR secara percuma

Blog

Pandangan dan pemahaman yang boleh dipercayai oleh pakar HR Malaysia

Panduan

Panduan Gaji Percuma

Panduan gaji komprehensif untuk menguruskan gaji dengan cekap

Borang EA

Penjanaan Borang EA yang lancar dan automatik

Borang E

Penjanaan Borang E tanpa kerumitan dan automatik

Edit Content

Syarikat

Tentang Kami

Rakan kongsi HR dipercayai Malaysia

Testimoni

Kisah kejayaan pelanggan sebenar

Edit Content

Solutions

E Payroll

Comprehensive payroll processing software

E Leave

Accurate and integrated leave management module

E Claim

A paperless and digital claim system for all

E Attendance

Hadir, Kakitangan's robust and reliable E attendance system

HR Premium

The intersection of HR and Information Technology

HR Sifu

Flourish your business by understanding HR

Software Integrations

Edit Content

Resources

Free HR Documents

Explore, download, and edit an array of HR documents for free

Blog

Reliable insights from Malaysia's HR expert

Guides

Free Payroll Guide

Comprehensive payroll guide to manage payroll efficiently

EA Form

Seamless and automatic generation of EA Form

Form E

Hassle-free and automatic generation of Form E

Edit Content

Company

About Us

Malaysia’s trusted HR partner

Testimonial

Real customer success stories